Odpověď norské ministryně Horne českému prezidentovi Zemanovi (český překlad)

KRÁLOVSKÉ NORSKÉ MINISTERSTVO DĚTÍ,
ROVNOSTI A SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ
Ministryně
V Oslo, dne 24. června 2015
Pane prezidente,
reaguji na Váš dopis ze 4. června adresovaný Jeho Veličenstvu králi Haraldu Norskému ohledně případu péče o dítě, který se týká dvou českých občanů. Jako ministryně zodpovědná za norskou politiku v oblasti péče o dítě odpovídám na Váš dopis jménem Jeho Veličenstva. Jsem si vědoma politické i mediální pozornosti, kterou tento případ v České republice vzbudil.
Norský zákon o péči o dítě svěřuje odpovědnost za vyřizování jednotlivých případů péče o dítě obcím. Norská vláda nemá žádnou pravomoc zasahovat do vyřizování či řešení jednotlivých případů péče o dítě ani pravomoc udílet v těchto případech pokyny. Všechny případy péče o dítě jsou citlivé a kvůli ochraně soukromí dětí i rodičů jsou všechny zúčastněné orgány veřejné moci povinny zachovávat mlčenlivost. Případ, který zmiňujete, náš právní systém stále ještě řeší. I z tohoto důvodu se nemohu k detailům případu vyjadřovat. Ráda bych Vám však poskytla několik všeobecných informací o norské péči o dítě.
V Norsku se všechny případy péče o dítě musí řešit v souladu se zákonem o péči o dítě a s mezinárodními závazky Norska, včetně Úmluvy OSN o právech dítěte. Zákon o péči o dítě se vztahuje na všechny děti v Norsku bez ohledu na jejich původ a státní příslušnost. Orgány péče o dítě zajišťují, aby se všem dětem, které potřebují pomoc, dostalo podpory a péče v pravý čas. Nejlepší zájem dítěte je základním principem norské péče o dítě.
Norské orgány péče o dítě mají především pomocnou funkci. Norská péče o dítě se opírá o předpoklad, že děti by měly vyrůstat se svými rodiči. V naprosté většině případů péče o dítě uplatňují norské orgány péče o dítě vůči dětem a rodičům dobrovolná opatření, aby děti i rodiče mohli i nadále žít spolu. Opatření mohou mít formu pomoci či odborného vedení v oblasti rodičovské praxe, poradenství, ekonomické pomoci či mateřské školy atd.
Skutečnost, že rodič poskytne informace o případu péče o dítě médiím, není dostatečným důvodem k vydání rozhodnutí o umístění dítěte do náhradní péče ani ke zbavení rodičů rodičovské zodpovědnosti.
Odebrání dítěte z péče rodičů je vždy až krajním opatřením. Rozhodnutí o umístění dítěte do náhradní péče je možné vydat jen tehdy, existují-li v péči o dítě závažné nedostatky nebo je-li dítě týráno či jinak závažným způsobem zneužíváno. Další podmínkou je, že rozhodnutí o umístění dítěte do náhradní péče musí být nezbytné vzhledem k situaci dítěte a musí být v jeho nejlepším zájmu. Toto rozhodnutí nelze vydat, jestliže je možné pro dítě zajistit uspokojivé podmínky prostřednictvím dobrovolných opatření.
Zákon o péči o dítě také otevírá prostor pro opatření typu zbavení rodičovské zodpovědnosti a adopce bez souhlasu rodičů. U těchto opatření musí být splněny přísné podmínky, včetně toho, že dané opatření musí být v souladu s Evropskou úmluvou o lidských právech a Úmluvou OSN o právech dítěte.
Rozhodnutí o umístění dítěte do náhradní péče i rozhodnutí o zbavení rodičovské zodpovědnosti vydávají krajské komise sociální péče nebo soudy, nikoli orgány péče o dítě. Krajské komise a soudy jsou nezávislé a nestranné rozhodovací orgány, kterým nelze nařizovat, jak mají jednotlivé případy řešit. V těchto řízeních mají rodiče právo na státem placeného právníka, právo být vyslechnuti a právo na odvolání.
Po vydání rozhodnutí o umístění do náhradní péče orgány péče o dítě dále sledují jak dítě, tak rodiče. Rodiče mohou komisi požádat o zrušení rozhodnutí o umístění do náhradní péče každých dvanáct měsíců od vydání posledního rozhodnutí v jejich případu. Rozhodnutí o umístění do náhradní péče se zruší, je-li vysoce pravděpodobné, že rodiče budou schopni poskytnout dítěti řádnou péči. Rozhodnutí se však neruší v případě, kdy si již dítě vytvořilo natolik blízký vztah k osobám a prostředí, s nimiž a v němž žije, že by mu odebrání mohlo, na základě celkového posouzení, způsobit závažné potíže. Rodiče se proti rozhodnutí mohou odvolat k soudu. Pokud byli rodiče zbaveni rodičovské zodpovědnosti, mohou zahájit řízení ve věci jejího obnovení.
České úřady vyjádřily znepokojení ohledně případu daných dvou českých občanů, kteří jsou v Norsku umístěni v náhradní péči. Beru toto znepokojení vážně a postoupila jsem jej příslušnému krajskému guvernérovi. Krajský guvernér vykonává na regionální úrovni dohled nad prací orgánů péče o dítě, včetně povinnosti těchto orgánů dále sledovat děti v pěstounské péči. Norské úřady, včetně naší ambasády v Praze, byly v souvislosti s případem českých nezletilých občanů mnohokrát v kontaktu s českými úřady. V březnu a červnu se český Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí sešel s mým Ředitelstvím pro děti, mládež a rodinné záležitosti v Oslu, aby si vyměnili informace o norském a českém systému péče o dítě. Těchto setkání se zúčastnili také zástupci mého ministerstva, krajského guvernéra, norského Ministerstva zahraničních věcí a české ambasády v Oslu.
Odebrání dítěte rodičům představuje velmi závažný krok. Chápu, že tyto případy mohou vzbuzovat emoce nejen u dotčené rodiny, ale také v řadách veřejnosti. Proto považuji za důležité zdůraznit, že rozhodnutí o umístění dítěte do náhradní péče je možné vydat jen v případech závažného zanedbávání, kdy je toto rozhodnutí nezbytné a je v nejlepším zájmu dítěte. Navíc mají rodiče a dítě v soudním řízení významná práva. Naše povinnosti vůči dětem bereme vážně a zájmy dětí klademe na první místo. Jsem přesvědčená, že i tento probíhající případ bude vyřešen v souladu s mezinárodními závazky Norska a norským právem.
Ráda bych Vás také informovala, že Norsko pracuje na ratifikaci Haagské úmluvy z 19. října 1996 o rodičovské zodpovědnosti a opatřeních na ochranu dětí. Tato úmluva usnadní lepší spolupráci v případech péče o dítě, kde mají děti vazby k více než jedné zemi. Norský parlament schválil ratifikaci Haagské úmluvy dne 15. června. Než bude moci úmluva v Norsku vstoupit v platnost, musí Norsko dokončit formální řízení u Haagské konference.
Se srdečným pozdravem,
Solveig Horne
Jeho Excelence,
pan Miloš Zeman
Prezident České republiky
Praha
Česká republika
Pomozte nám, prosím, sdílet a šířit tento článek. Děkujeme